menu

Perform Foundational Infrastructure Tasks in Google Cloud

Introductory 6 Steps 4 hours 13 Credits

If you are a novice cloud developer looking for hands-on practice beyond Getting Started - Create and Manage Cloud Resources, this quest is for you. You will get practical experience through labs that dive into Cloud Storage and other key application services like Stackdriver and Cloud Functions. By taking this quest, you will develop valuable skills that are applicable to any Google Cloud initiative. Complete this quest, including the challenge lab at the end, to receive an exclusive Google Cloud digital badge. 1-minute videos walk you through key concepts for these labs.

Wymagania wstępne:

This Quest builds on a basic understanding of Google Cloud Services. It is recommended that the student have earned a Badge by completing the hands-on labs in the Getting Started - Create and Manage Cloud Resources Quest before beginning.

Quest Outline

Moduł praktyczny

Cloud Storage: Qwik Start – Cloud Console

Z tego modułu praktycznego dowiesz się, jak wykonać podstawowe zadania w Cloud Storage, używając Google Cloud Console. Obejrzyj krótki film Google Cloud Storage: Massive Scalability Plus More (Google Cloud Storage: wielka skalowalność i nie tylko).

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia 日本語 한국어 Polski português (Brasil)
Moduł praktyczny

Cloud Storage: Qwik Start – interfejs wiersza poleceń / pakiet SDK

Z tego modułu praktycznego dowiesz się, jak wykonać podstawowe zadania w Cloud Storage przy użyciu narzędzia wiersza poleceń gsutil. Obejrzyj krótki film Google Cloud Storage: Massive Scalability Plus More (Google Cloud Storage: wielka skalowalność i nie tylko).

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia 日本語 한국어 Polski português (Brasil)
Moduł praktyczny

Cloud IAM: Qwik Start

Google Cloud IAM unifikuje kontrolę dostępu w usługach Cloud Platform, tworząc jednorodny system i zapewniając spójny zestaw operacji. Obejrzyj krótki film Manage Access Control with Google Cloud IAM (Zarządzanie kontrolą dostępu w Google Cloud IAM).

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia 日本語 한국어 Polski português (Brasil)
Moduł praktyczny

Cloud Monitoring: Qwik Start

W tym module dowiesz się, jak monitorować maszynę wirtualną Google Compute Engine w Cloud Monitoring. Obejrzyj krótkie filmy Monitor Health of All Your Cloud Apps with Google Cloud monitoring (Monitorowanie stanu wszystkich aplikacji w chmurze w Google Cloud Monitoring) i Monitor a VM Instance with Cloud monitoring, GCP Essentials (Monitorowanie maszyny wirtualnej w Cloud Monitoring, podstawy GCP).

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia 日本語 한국어 Polski português (Brasil)
Moduł praktyczny

Cloud Functions: Qwik Start – konsola

Z tego modułu praktycznego dowiesz się, jak utworzyć funkcję w Cloud Functions i wdrożyć ją, używając konsoli Cloud Platform. Obejrzyj krótki film Connect & Extend GCP Services with Google Cloud Functions (Łączenie usług GCP i ich rozszerzanie za pomocą Google Cloud Functions).

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia 日本語 한국어 Polski português (Brasil)
Moduł praktyczny

Cloud Functions: Qwik Start – wiersz poleceń

W tym module praktycznym pokazano, jak utworzyć i wdrożyć funkcję w Cloud Functions za pomocą wiersza poleceń Cloud Platform. Obejrzyj krótki film Connect & Extend GCP Services with Google Cloud Functions (Łączenie usług GCP i ich rozszerzanie za pomocą Google Cloud Functions).

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia 日本語 한국어 Polski português (Brasil)
Moduł praktyczny

Google Cloud Pub/Sub: Qwik Start – konsola

W tym praktycznym module zaprezentujemy, jak publikować i wykorzystywać wiadomości przy użyciu subskrybenta korzystającego z metody pull za pomocą konsoli Google Cloud Platform. Obejrzyj krótki film Simplify Event Driven Processing with Cloud Pub/Sub (Uproszczenie przetwarzania sterowanego zdarzeniami za pomocą Cloud Pub/Sub).

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia 日本語 한국어 Polski português (Brasil)
Moduł praktyczny

Google Cloud Pub/Sub: Qwik Start – wiersz poleceń

W tym module praktycznym zaprezentujemy, jak publikować i wykorzystywać wiadomości przy użyciu subskrybenta korzystającego z metody pull za pomocą wiersza poleceń Google Cloud. Obejrzyj krótki film Simplify Event Driven Processing with Cloud Pub/Sub (Uproszczenie przetwarzania sterowanego zdarzeniami za pomocą Cloud Pub/Sub).

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia 日本語 한국어 Polski português (Brasil)
Moduł praktyczny

Google Cloud Pub/Sub: Qwik Start - Python

In this lab, you learn about Pub/Sub and how to create a topic and subscriber with a Python script, and then publish and view messages. Watch the short video Simplify Event Driven Processing with Cloud Pub/Sub.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia 日本語 한국어 português (Brasil)
Moduł praktyczny

Wykonywanie podstawowych zadań związanych z infrastrukturą Google Cloud: Challenge Lab

To wyzwanie sprawdza Twoją wiedzę i umiejętności zdobyte w poszczególnych modułach kursu Baseline: Infrastructure (Podstawy: infrastruktura). Zanim je rozpoczniesz, musisz zapoznać się z pozostałymi modułami dostępnymi w kursie.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia 日本語 한국어 Polski português (Brasil)

Zapisz się

Zapisz się na ten kurs, aby śledzić swoje postępy w zdobywaniu odznaki.